Правова пропаганда

На сьогоднішній день одним з найважливіших пріоритетів у роботі Міністерства юстиції України є боротьба з правовим нігілізмом, підвищення правової культури та належна організація правороз'яснювальної роботи серед населення. Усе це формує поняття правового виховання, яке, у свою чергу, у різних свої формах виступає системою заходів, спрямованих на інтеграцію у свідомість людей політико-правових ідей, норм, принципів, що представляють цінності світової та національної правової культури. Однією з основних форм правового виховання є правова пропаганда, яка поширює певні правові ідеї та законодавство серед значної кількості населення, при цьому враховуючи обмежені та особливі завдання, дає чіткі знання з найбільш проблемних та актуальних питань як законодавства, так і права в цілому, детально роз’яснюючи його, таким чином забезпечуючи належний розвиток законності та розвитку права.

Правова пропаганда як специфічна форма правового виховання, яка більшою мірою, ніж всі інші, пов’язана із цілями і завданнями правової політики держави і має ідейний характер, потребує окремої уваги. Тривала історія правопропагандистської діяльності виробила багатий арсенал її засобів і методів. Вона здійснюється через численні канали правовиховного впливу на правосвідомість і правову поведінку виховуваних, у тому числі лекції і конкурси знавців права, статті в пресі на правові теми, виступи у ЗМІ, тощо. До деякого часу, найбільш вживаними способами поширення правових знань та формування правових переконань в осіб, які виховуються були усний та друкований види. Останнім десятиріччям досить великої популярності набув новітній спосіб правової пропаганди – віртуальний. Потрібно розуміти, що правова пропаганда – це завжди трансляція ідей, позначення головних орієнтирів не тільки в правовій площині, а й у всіх сферах суспільного життя, і програмування на отримання певних загальних мотиваційних знань. Правова пропаганда не виключає вольовий елемент її сприйняття на особистісному рівні, проте будь-яка пропаганда ставить своїм завданням цілеспрямований вплив на свідомість громадян.

Правова пропаганда є основною формою правового виховання, що сприяє підвищенню правової культури осіб, які заміщають посади в органах дер- жавної влади та місцевого самоврядування. Особливе місце в сучасній правовій пропаганді займає «приклад» як один із найбільш ефективних методів правового виховання: позитивний приклад законослухняної поведінки як реалізації прав і свобод громадян узгоджується із законодавчо встановленими вимогами та попереджає про загрози можливого настання несприятливих наслідків у вигляді застосування заходів державного примусу. Можна внутрішньо не погоджуватись з якимось положенням закону, але при цьому виконувати його, вважаючи, що поки закон діє, його необхідно дотримуватися. Негативне ставлення до виконання закону не завжди є наслідком такого ж усвідомлення самого закону. Традиційним є виділення двох основних методів правового виховання: переконання і примусу. Так, правова пропаганда не сприймає метод примусу, він не може бути основним у правовому навчанні. Примус до правового виховання з використанням силових методів і способів містить у собі серйозну загрозу – зворотний ефект, за якого необхідність правового виховання, як чогось, насаджуваного владою, заперечується. Надзвичайно важливо переконати громадян у тому, що право являє собою найбільшу цінність, відповідальність за дбайливе ставлення до якого лежить на кожному, в тому, що велика частина їх проблем може бути вирішена не інакше, як правовим шляхом, і нехай і незначний, проте відступ від права завдає непоправної шкоди. Варто відмітити також відмінність правової пропаганди від правового інформування, яка полягає в тому, що останній здійснюється без мети сформувати в громадян певне ставлення до тих чи інших питань права або їх вирішення.

У даний час розвиток засобів масової інформації надає громадянам можливість брати участь у громадському обговоренні законопроектів, що розглядається в якості самостійної форми право- вого виховання в протидії різним проявам право- вого нігілізму у сфері законотворчості. Дуже важливого значення на даному етапі роз- витку нашої держави також набуває співпраця органів юстиції із населенням, що має різні форми та, безсумнівно, сприяє ефективності правової пропаганди. Так, згідно постанові КМУ від 02 липня 2014р. № 228 Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України, Міністерство юстиції України:

забезпечує планування  і  здійснення  державними  органами, разом   із   громадськими  організаціями  заходів  щодо  правового виховання;

подає методичну  допомогу  в  організації юридичного навчання працівників апарату управління,  керівників і спеціалістів, молоді та інших категорій громадян;

вносить до відповідних  органів  пропозиції  щодо  навчальних планів   і   програм   викладання  права  в  неюридичних  вищих  і професійних  навчально-виховних  закладах,  а  також  у   середніх  загальноосвітніх   школах,   системі  підвищення  кваліфікації  та перепідготовки  кадрів; 

розробляє типові навчально-тематичні плани і програми для мережі юридичного всеобучу;

вивчає стан  правовиховної   роботи   на   підприємствах,   в установах,   організаціях,  дає  необхідні  рекомендації,  поширює кращий досвід.

Так, Міністерство юстиції України не лише надає підтримку програмам правового виховання, але й пропагує правові знання в освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності.

У підсумку, можна зауважити, що правосвідомість потребує систематичного раціонального формування, стимулювання, позитивного соціального розвитку. Саме правове виховання у різних своїх формах виступає системою заходів, спрямованих на інтеграцію у свідомість людей політико-правових ідей, норм, принципів, які представляють цінності світової та національної правової культури.

 

Чат відділу ДРАЦС