Програма правової освіти населення Запорізької області на 2017-2021 роки

Україна

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА

сьоме скликання

одинадцята сесія

 

РІШЕННЯ

                                                                                                                                                        

06.04.2017                                                                                             № 53

 

 

Про затвердження Програми правової освіти населення Запорізької області на 2017 – 2021 роки

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення» Запорізька обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму правової освіти населення Запорізької області на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Запорізькій обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід виконання Програми щороку,  за півріччя до 20 липня та за рік до 20 січня, що настає за звітним періодом.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Запорізької обласної ради з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації.

 

4. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми покласти на відповідальних виконавців згідно з додатком 1 до Програми.

 

 

 

Голова ради                                                                       Г.В. Самардак 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення обласної ради

 

06.04.2017 № 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

правової освіти населення Запорізької області

на 2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя

2017

 

 

ЗМІСТ

 

 

І. Загальні положення………………………………………………….………….3

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма...…3

ІІІ. Мета Програми…………………………………………………………………5

ІV. Напрями діяльності і заходи Програми….…………………………………5

V. Строки реалізації Програми…………………………………………………..5

VI. Очікувані результати та оцінка ефективності виконання заходів Програми…………………………………………………………………………….5

VII. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми……………………………………………………………………...….....6

VIII. Фінансування Програми..…………………….…………………………......6

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Програма правової освіти населення Запорізької області на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 №992/2001, за ініціативи Запорізької обласної міжвідомчої координаційно- методичної ради з правової освіти населення, створеної при Запорізькій обласній державній адміністрації.

Правова освіта – це комплекс системних заходів реалізації державної політики, одним із пріоритетних завдань якої є підвищення рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки.

Програма правової освіти  передбачає  подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації та безоплатної правової допомоги, формування у них поваги до права, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Підвищення рівня правової свідомості та створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі громадян у здійсненні реформ є сьогодні першочерговим за­вданням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави.

Новації та прогресивні реформи в Україні  роблять необхідною роботу щодо роз’яснення  напрямів та суті реформ, пояснення основних термінів, ознайомлення громадськості з новими нормативно-правовими актами та механізмами захисту своїх прав і свобод.

Саме правова культура та правове виховання населення є со­ціальною гарантією дії принципу верховенства правового закону в суспільстві. Проблема правової свідомості і правової культури є тривалий час актуальною, і це обумовлює потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного дер­жавного службовця, а також юристів-практиків, на яких припадає головна робота у законотворчості і застосуванні права. Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого щабля розвитку, лише тоді кожен громадянин держави відчує власну приналежність до правового життя країни, буде активним учасником правового процесу і матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаю­чи його здобутки і недоліки.

Правова освіта населення починається у сім’ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку.

Процес правової освіти повинен бути безперервним, тому надання дітям необхідного рівня правових знань повинно продовжуватися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, потрібне проведення широкої поза аудиторної роботи з правового навчання і виховання, до якої залучатимуться вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, члени Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Запорізька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації.

З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення області місцеві органи виконавчої влади, громадські організації та інші зацікавлені органи та особи повинні здійснювати відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність.

За участю місцевих органів виконавчої влади, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, навчальних закладів і наукових установ області необхідно сприяти створенню лекторіїв, кінолекторіїв, правових клубів, проводити виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами та інші заходи.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Програма розроблена з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення Запорізької області.

Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, знання своїх прав та свобод і механізмів їх захисту.

 

IV. Напрями діяльності і заходи Програми

 

1. Досягнення вказаної мети можливе шляхом реалізації заходів:

 1. створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
 2. підвищення рівня правової освіти населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін;
 3. широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 4. забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 5. вдосконалення системи правової освіти населення;
 6. роз’яснення механізмів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

2. Перелік заходів і завдань Програми наведено в додатку 1.

 

V. Строки виконання Програми

 

Програма середньострокова. Виконання Програми передбачається здійснити в один етап протягом п’яти років, починаючи з 2017 року.

 

VI. Очікувані результати та оцінка ефективності виконання заходів Програми

 

1. Виконання Програми сприятиме:

 1. практичній реалізації статті 57 Конституції України щодо гарантування кожному знати свої права та обов'язки;
 2. практичній реалізації положень Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001;
 3. практичній реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;
 4. підвищенню рівня правової культури громадян області;
 5. підвищенню рівня правової інформованості населення області;
 6. формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських  та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
 7. поширенню серед населення області знань про державу і право, про державні реформи, в т. ч. через засоби масової інформації, широке розповсюдження правової літератури;
 8. активній участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення  області місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів юстиції, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, засобів масової інформації;
 9. роз’ясненню суті  реформування в Україні та основних нововведень.

2. Оцінка ефективності виконання заходів Програми проводиться за результатами піврічних та річних аналізів з виконання програмних заходів.

3. Критерії оцінки ефективності виконання Програми наведено в додатку 2.

 

VII. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми покладається на Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (відповідальний виконавець), інші структурні підрозділи Запорізької обласної державної адміністрації, органи та установи, громадські організації, що визначені додатком 1 до Програми.

Координація роботи з виконання Програми покладається на Запорізьку обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, створену при облдержадміністрації, та на Головне  територіальне управління юстиції у Запорізькій області.

Виконавці Програми надають Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації інформацію про хід виконання Програми щороку, за півріччя до 10 липня та за рік до 10 січня, що настає за звітним періодом.

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації:

1) щороку до 20 липня та до 20 січня готує і подає Запорізькій обласній раді узагальнену інформацію про стан виконання Програми;

2) після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Запорізької обласної ради разом із пояснювальною запискою.

 

VIIІ. Фінансування Програми

 

Фінансування Програми не передбачається за рахунок бюджетів усіх рівнів. Виконання деяких заходів можливе за рахунок благодійних коштів підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Напрями діяльності і заходи Програми правової освіти населення Запорізької області на 2017-2021 роки

 

Показники оцінки ефективності виконання Програми 

Чат відділу ДРАЦС